linux

Linux是一种自由和开放源代码的类Unix计算机操作系统。目前存在着许多不同的Linux,但它们全都使用了Linux内核。Linux可安装在各种各样的计算机硬件设备,从手机、平板电脑、路由器和视频游戏控制台,到台式计算...[ 百科 ]

标签排行榜 本月 · 全部

  1. array_huang +258
  2. Yujiaao +106
  3. yuanxiaowa +63
  4. krun +47
  5. 人云思云 +46
  6. 小明 +42
  7. MageekChiu +37
  8. 熊猫桑 +34
  9. 丶世博 +33
  10. Feng_Yu +29